สุภาษิตสอนใจ

คำฯบรฯญา สุภาสิตฯสอฯรไจ ที่ปู่ย่าตายายฯบอฯกสืบฯฯต๋่กันฯมาตั้งฯแต่เดิมฯออฯรก่อฯรนั้นฯหึงฯเมินฯมาแลฯวฯ มีอยฯู่หลฯฯายฯอยฯ่างฯจัได้อูฯัามาบอฯกป่าวฯกันฯที่นิแลฯ

สิบฯฯถยฯ่รภ้าบ้เท่าฯฅ฿มฯขวฯานฯ หลฯฯานฯสิบฯฯฅ฿นฯบ้เท่าฯลูกเตั้า

สิบเถี่ยรพร้าบ่เท่าคมขวาน หลานสิบคนบ่เท่าลูกเต้า

ฅ฿นฯง่าวฯบีมฯ ฅ฿นฯบรฯญาดีค๋ัง่อฯม

คนง่าวบ่มี คนผญาดีก็ง่อม

อ฿มฯขะลึกฯตึกฯตักฯ หมฯาขยฯ้วหักฯข฿บฯฯกูบ้เขั้า ช้างฯพู้เถั้าไล่กูบ้เขิดฯ

โอมขะลึกตึกตัก หมาเขี้ยวหักขบกูบ่เข้า จ้างปู้เฒ่าไล่กูบ่เคิด

Rangsiwut on Facebook
Rangsiwut on Twitter
Rangsiwut on Youtube
Google Plus