Skip to main content

แผนที่หมู่บ้านไทลื้อ

ชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มาตั้งถิ่นฐานกระจายกันออกไปใน 7 จังหวัดภาพเหนือของประเทศไทย มีหมู่บ้านอะไรบ้างนั้นลองไปดูกันครับ

 1. บ้านขอน ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
 2. บ้านป่าลาน ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
 3. บ้านปรางค์ ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
 4. บ้านนาป่าน ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน
 5. บ้านสันติสุข ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน
 6. บ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
 7. บ้านเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
 8. บ้านดอนแก้ว ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
 9. บ้านมอน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
 10. บ้านเฮี้ย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
 11. บ้านหัวดอย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
 12. บ้านดอนไชย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
 13. บ้านตีนตก ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
 14. บ้านหัวน้ำ ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
 15. บ้านแฮะ ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 16. บ้านหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 17. บ้านดอนมูล ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 18. บ้านยู้ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 19. บ้านทุ่งสุน ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
 20. บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
 21. บ้านหล่ายทุ่ง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
 22. บ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
 23. บ้านต้นฮ่าง ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 24. บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
 25. บ้านหางทุ่ง ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
 26. บ้านใหม่ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
 27. บ้านปางไฮ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
 28. บ้านปางกอม ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
 29. บ้านปางส้าน ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
 30. บ้านผาสิงห์ ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
 31. บ้านผาหลัก ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
 32. บ้านอ้อ ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
 33. บ้านเหล่า ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
 34. บ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 35. บ้านกล้วยหลวง ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 36. บ้านกล้วยแพะ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 37. บ้านกล้วยม่วง ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 38. บ้านกล้วยกลาง ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 39. บ้านหัวฝาย ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 40. บ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 41. บ้านออนหลวย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 42. บ้านลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 43. บ้านลวงใต้ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 44. บ้านท่าฟ้าเหนือ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
 45. บ้านท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
 46. บ้านทุ่งมอก ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
 47. บ้านมาง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
 48. บ้านแฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 49. บ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 50. บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 51. บ้านห้วยเม็ง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 52. บ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 53. บ้านโล๊ะ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 54. บ้านปางปอ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 55. บ้านปางหัด ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 56. บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 57. บ้านปอกลาง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 58. บ้านท่าข้าม ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 59. บ้านธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 60. บ้านหย่วน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 61. บ้านมาง ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 62. บ้านล้า ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 63. บ้านเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 64. บ้านทุ่งมอก ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 65. บ้านแพด ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 66. บ้านแดนเมือง ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 67. บ้านดอนไชย ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 68. บ้านสบบง ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
 69. บ้านดอยเวียง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 70. บ้านเตาปูน ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 71. บ้านป่าเหียง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 72. บ้านธิหลวง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 73. บ้านแพะ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 74. บ้านป่าเปา ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 75. บ้านป่าปี้ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 76. บ้านแวนวัฒนา ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 77. บ้านน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 78. บ้านแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 79. บ้านหนองลื้อ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 80. บ้านฝาย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
 81. บ้านนาคำ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
 82. บ้านป่าตอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
 83. บ้านทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
 84. บ้านทุ่งรัตนา ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
 85. บ้านถ่อน ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 86. บ้านลอมกลาง ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 87. บ้านทุ่งฆ้อง ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 88. บ้านแม่ปุง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 89. บ้านฮ่องห้า ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 90. บ้านปางวัว ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 91. บ้านวังเค็มใหม่ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 92. บ้านทราย ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 93. บ้านปัวศรีพรม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 94. บ้านสันปูเลย ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 95. บ้านสถาน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
 96. บ้านหนองเลา ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
 97. บ้านร่องแมด ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
 98. บ้านชัยชมภู ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 99. บ้านแพทย์บุญเรือง ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 100. บ้านเชียงโคม ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
 101. บ้านศรีอุดม ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
 102. บ้านเหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 103. บ้านสันบุญเรือง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 104. บ้านฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 105. บ้านดอนมูล ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
 106. บ้านดอนไชย ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
 107. บ้านดอนแก้ว ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
 108. บ้านสองแคว ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
 109. บ้านซาววา ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 110. บ้านหก ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 111. บ้านครึ่ง ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 112. บ้านหลวง ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 113. บ้านศรีล้านนา ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 114. บ้านห้วยซ้อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 115. บ้านแก่น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 116. บ้านสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 117. บ้านศาลา ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
 118. บ้านสบปัว ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
 119. บ้านปอน ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
 120. บ้านหัวเมืองงาม (แสนสุข) ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 121. บ้านป่าแขม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
 122. บ้านกล้วย ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 123. บ้านทุ่งเจริญ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
 124. บ่อตอง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา